Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van GiantPumpkins.nl, Nederland

Artikel 1
Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. De verkoper aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt. Daarom kan GiantPumpkins.nl ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde informatie. De prijzen die worden weergegeven op de website moeten gezien worden als informatief. Aan wijzingen of typfouten kunnen geen rechten worden ontleend

Artikel 2
Het gaat om natuurlijke producten, daarom is het niet mogelijk om bestelde producten te retourneren, dit geldt ook voor de terugbetaling. De zaden zijn grondig getest op kiemkracht en alleen de beste zaden zullen toegestuurd worden om de sterke kiemkracht te kunnen waarborgen. Mocht er toch een probleem optreden, stuur gerust een mail naar giantpumpkins.nl@gmail.com en dan gaan wij het samen oplossen.

Artikel 3
Een bestelling zal netjes worden verpakt en verzonden. Wij doen ons uiterste best om de bestelling zo netjes mogelijk te verzenden, maar de verkoper zal niet aansprakelijk zijn voor het transport. De bestelling zal pas worden verzonden vanaf het moment dat de betaling is voldaan. Na de betaling zal de bestelling worden verwerkt, maar een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Daarom zullen hieraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 4
Het is alleen toegestaan zaden te verhandelen in originele verpakking. Het is niet toegestaan om het merk op een andere manier te gebruiken.

Artikel 5
De gehele website is vrij om te lezen en te delen. De tekst en afbeeldingen zijn intellectueel eigendom van GiantPumpkins.nl en mogen daarom niet zonder toestemming gekopieerd en/of verspreid worden.

Artikel 6
Als de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de koper.

Artikel 7
1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de geleverde prestaties, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de verkoper en/of haar werknemers. De koper is verplicht de schade, ten aanzien van de prestaties waarover hij een klacht bij de verkoper indient, zo veel mogelijk te beperken. Indien de verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de prestaties; de verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
2. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste zaken zijn geleverd; – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen; – of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van factuurnummer en klantgegevens aan de verkoper te melden.
Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van factuurnummer en klantgegevens te melden aan verkoper.
4. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de zaken en, in geval van doorverkoop van de zaken, van zijn kopers. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
5. Wanneer er sprake is van overmacht, zal de verkoper de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren. Indien de overmacht langer dan 21 dagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

OVER GIANTPUMPKINS.NL

Giantpumpkins.nl is dé Nederlandse website voor het kweken van reuzenpompoenen en andere supergroenten. Een aantal jaren geleden ben ik begonnen met het kweken van pompoenen in een moestuin. Naast verschillende soorten en vormen die er te kweken zijn, zijn er ook veel verschillen in grootte. Na het zien van de Atlantic Giant op de verpakking van een van de pompoenzaden wilde ik ook een reuzenpompoen kweken (lees verder). 

BEN JE BENIEUWD NAAR HOE DE POMPOENEN
NU GROEIEN NEEM DAN EEN KIJKJE OP: